Powołanie Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2024-2027.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiPSp.2023.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 20 września 2023 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2024-2027

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję konkursową, zwaną dalej "Komisją", w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2024-2027.
§  2. 
Do zadań Komisji należy:
1)
analiza i ocena ofert złożonych w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert pn. "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2024-2027 oraz Regulaminie tego konkursu;
2)
przedłożenie Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", listy ofert wraz z rekomendacją oferty przeznaczonej do finansowania.
§  3. 
1. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący - Dorota Gierej - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem";
2)
członkowie:
a)
Magdalena Kolega - naczelnik Wydziału Karty Dużej Rodziny oraz Żłobków w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie,
b)
Andżelika Wardęga - Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej w Ministerstwie,
c)
pracownik Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie wskazany przez Dyrektora tego departamentu;
3)
sekretarz - pracownik Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie wskazany przez Dyrektora tego departamentu, który ma prawo głosu;
4)
dwóch przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", wybrani z listy zgłoszeń do prac w Komisji, zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Departament Polityki Rodzinnej. W skład Komisji wchodzi jeden przedstawiciel reprezentujący organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeśli w wyniku weryfikacji osób zgłoszonych okaże się, że tylko jedna osoba nie podlegała wyłączeniu na mocy art. 15 ust. 2da ustawy lub została zgłoszona tylko jedna osoba i nie podlega ona wyłączeniu.
2. 
Komisja konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ustawy.
3. 
Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.
4. 
Członkowie Komisji, o których mowa w ust. 1, sporządzają ocenę formalną i merytoryczną złożonych ofert na formularzu "Karta oceny formalnej i merytorycznej oferty", którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
5. 
Komisja działa na podstawie Regulaminu Komisji, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
6. 
Członkowie Komisji oraz eksperci, o których mowa w § 4, składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
7. 
Członkowie Komisji, o których mowa § 4, składają oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
§  4. 
W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę w dziedzinie wspierania rodzin, a w szczególności rodzin wielodzietnych, zaproszeni do udziału w jej pracach przez przewodniczącego.
§  5. 
1. 
Do obowiązków przewodniczącego należy:
1)
kierowanie pracami Komisji;
2)
zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;
3)
podejmowanie decyzji w przypadkach spornych;
4)
akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje inny członek Komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego.
3. 
Jeżeli w myśl § 3 ust. 1 pkt 4, w skład Komisji wejdzie tylko jeden przedstawiciel zgłoszony przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wówczas w celu zapewnienia nieparzystej liczby członków Komisji, sekretarz Komisji nie otrzymuje prawa głosu.
4. 
Komisja obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego, w trybie stacjonarnym lub zdalnym w formie wideokonferencji albo w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.
§  6. 
Do obowiązków sekretarza należy:
1)
powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;
2)
sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji;
3)
przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.
§  7. 
Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 4, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.
§  8. 
Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Polityki Rodzinnej w Ministerstwie.
§  9. 
Komisja kończy działalność z dniem ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert pn. "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2024-2027.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Karta oceny formalnej i merytorycznej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert pn. "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2024-2027

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Regulamin Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2024-2027

§  1. 
Komisja dokonuje analizy i oceny złożonych ofert oraz przedkłada Ministrowi listę ofert zawierającą rekomendowaną przez Komisję ofertę przeznaczoną do finansowania przez Ministra.
§  2. 
1. 
Ocena złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie otwartego konkursu ofert pn. "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2024-2027.
2. 
Członkowie Komisji, o których mowa w § 3 zarządzenia, wypełniają kartę oceny formalnej oraz kartę oceny merytorycznej.
3. 
Jeżeli oferty złoży do pięciu organizacji, wówczas każda oferta oceniana jest przez wszystkich członków Komisji. Jeżeli oferty złoży więcej niż pięć organizacji, każda z ofert oceniana jest przez dwóch członków Komisji, wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji.
4. 
Każdy członek Komisji otrzymuje do wypełnienia egzemplarz karty oceny formalnej i merytorycznej oferty. Na podstawie kart wypełnionych przez poszczególnych członków Komisji sporządza się wspólną kartę oceny formalnej i merytorycznej oferty, którą zatwierdza przewodniczący Komisji. Wspólna karta oceny formalnej i merytorycznej zawiera, z zastrzeżeniem pkt 6-9, uśrednioną liczbę punktów w przypadku oceny merytorycznej oraz zatwierdzoną przez przewodniczącego Komisji kwotę dotacji. Karty oceny formalnej i merytorycznej oferty wypełnione przez poszczególnych członków Komisji oraz wspólne karty oceny formalnej i merytorycznej pozostają w dokumentacji konkursu.
5. 
Jeżeli w ocenie formalnej na wszystkie pytania zostanie udzielona odpowiedź pozytywna, wówczas oferta podlega ocenie merytorycznej.
6. 
W przypadku, gdy członkowie Komisji rozbieżnie ocenią spełnienie przez oferenta warunków formalnych udziału w konkursie, ostateczną decyzję w tym obszarze podejmuje przewodniczący Komisji.
7. 
W przypadku, gdy na etapie oceny merytorycznej członkowie Komisji zgodnie przyznali ocenę negatywną w tym samym obszarze, oferta zostaje oceniona negatywnie na etapie oceny merytorycznej. Ocena negatywna oznacza, że oferta otrzymała poniżej 50% punktów w co najmniej jednym z niżej wymienionych obszarów:
a)
zaproponowane działania - ocena pod kątem adekwatności, innowacyjności, jakości i możliwości zastosowania przez oferenta,
b)
zdobyte doświadczenie w działaniu na rzecz rodzin wielodzietnych,
c)
zdobyte doświadczenie w pozyskiwaniu partnerów lub sponsorów.

W innym przypadku uznaje się, iż oferta została oceniona pozytywnie (przyjęta) na etapie oceny merytorycznej.

8. 
W przypadku, gdy członkowie Komisji rozbieżnie oceniają spełnienie przez Oferenta przesłanki merytorycznej, ostateczną decyzję w tym obszarze podejmuje przewodniczący Komisji.
9. 
W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie przez wszystkich członków Komisji, ale różnica w punktacji pomiędzy ich ocenami wynosi minimum 26 punktów, ostateczną punktację i propozycję ostatecznej kwoty dotacji do zatwierdzenia przez Ministra, po zapoznaniu się z ocenami obu członków Komisji, ustala przewodniczący Komisji.
10. 
Komisja przekazuje do zatwierdzenia przez Ministra listę ofert wraz z rekomendacją oferty, która spełnia wymogi formalne oraz została najwyżej oceniona pod względem merytorycznym. W przypadku, gdy najwyższą liczbę punktów uzyskały dwie lub więcej organizacji, Komisja dokonuje wyboru w drodze głosowania. Jeżeli w wyniku głosowania nie została wyłoniona jedna oferta, ostateczną decyzję o wyborze oferty, która zostanie zarekomendowana Ministrowi, podejmuje przewodniczący Komisji.
11. 
Lista ofert zawiera:
1)
następujące informacje dla każdej oferty:
a)
numer oferty,
b)
nazwę organizacji,
c)
nazwę zadania publicznego,
d)
siedzibę organizacji (miejscowość) oraz województwo,
e)
numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji organizacji,
f)
uśrednioną liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny członków Komisji - dla ofert, które podlegały ocenie merytorycznej;
2)
kwotę dotacji proponowaną do finansowania przez Ministra dla rekomendowanej przez Komisję oferty.
§  3. 
1. 
Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum połowa ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczący Komisji, a w przypadku nieobecności przewodniczącego - inny członek Komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego do jego zastępowania.
2. 
Za zgodą przewodniczącego Komisja może podejmować decyzje także w trybie obiegowym.
3. 
Miejsce i terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący Komisji, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej ofert.
4. 
Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:
1)
obecność oraz czynny udział w pracach Komisji;
2)
niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.
5. 
Odwołanie członka Komisji następuje w przypadkach:
1)
nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji;
2)
zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej udział w pracach Komisji.
§  4. 
Członkowie Komisji oraz eksperci występujący z głosem doradczym biorący udział w ocenie ofert są zobowiązani do podpisania oświadczenia o bezstronności, która stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Oświadczenie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Oświadczenie

grafika