Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2019.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej "Komisją", w celu opiniowania ofert złożonych w ramach uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.
§  2. 
Do zadań Komisji należy:
1)
analiza i ocena ofert złożonych w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o uzupełniającym otwartym konkursie ofert pn. "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.;
2)
przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", listy rankingowej złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2019 r., a także proponowaną kwotą dotacji.
§  3. 
1. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący - Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej;
2)
wiceprzewodniczący - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4;
3)
sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4;
4)
dwóch przedstawicieli Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej;
5)
dwóch przedstawicieli, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. 
Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.
3. 
W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pomocy społecznej i zatrudnienia socjalnego.
4. 
Członkowie Komisji oraz eksperci składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia.
§  4. 
1. 
Komisja obraduje na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
2. 
Decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Każdy członek Komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. 
Komisja pracuje w oparciu o Regulamin Prac Komisji przyjęty przez Komisję zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
§  5. 
1. 
Do obowiązków przewodniczącego należy:
1)
kierowanie pracami Komisji;
2)
zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;
3)
podejmowanie decyzji w przypadkach spornych związanych z funkcjonowaniem Komisji;
4)
akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.
§  6. 
Do obowiązków sekretarza należy:
1)
powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu jej posiedzenia;
2)
sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
3)
przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.
§  7. 
1. 
Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 3, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
2. 
Członkom Komisji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, biorącym udział w posiedzeniach Komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§  8. 
Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej.
§  9. 
Komisja kończy działalność z dniem ogłoszenia wyników uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

…….……………………………….
(miejscowość, data)
Oświadczenie

Ja, ..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(imię/imiona, nazwisko, stanowisko)

oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania bezstronności przy opiniowaniu ofert złożonych w ramach uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - edycja 2019 r., a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów do niezwłocznego powiadomienia o tym przewodniczącego Komisji.

.........................................................................
(czytelny podpis)