Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2019.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej" - edycja 2019

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej "Komisją", w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.
§  2.  Do zadań Komisji należy:
1) analiza i ocena ofert złożonych w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.;
2) przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", listy rankingowej złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2019 r., a także proponowaną kwotą dotacji.
§  3. 
1.  W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej;
2) wiceprzewodniczący - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;
3) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;
4) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:
a) dwóch przedstawicieli Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej,
b) dwóch przedstawicieli, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybranych z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych do spraw oceny ofert w ramach Programów Ministra, zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2.  Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.
3.  W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pomocy społecznej i zatrudnienia socjalnego.
4.  Członkowie Komisji oraz eksperci składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia.
§  4. 
1.  Komisja obraduje na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
2.  Decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Każdy członek Komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3.  Komisja pracuje w oparciu o Regulamin Prac Komisji przyjęty przez Komisję zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
§  5. 
1.  Do obowiązków przewodniczącego należy:
1) kierowanie pracami Komisji;
2) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;
3) podejmowanie decyzji w przypadkach spornych związanych z funkcjonowaniem Komisji;
4) akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.
§  6.  Do obowiązków sekretarza należy:
1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu jej posiedzenia;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
3) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.
§  7. 
1.  Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 3, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
2.  Członkom Komisji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, biorącym udział w posiedzeniach Komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§  8.  Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej.
§  9.  Komisja kończy działalność z dniem ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

.....................................................

(miejscowość, data)

Oświadczenie

Ja ...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(imię/imiona, nazwisko, stanowisko)

oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania bezstronności przy opiniowaniu ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej" - edycja 2019, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów do niezwłocznego powiadomienia o tym przewodniczącego Komisji.

............................................

(czytelny podpis)