Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej "Komisją", w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi".
§  2. Do zadań Komisji należy:
1) analiza i ocena złożonych ofert w oparciu o kryteria określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
2) przedłożenie Ministrowi opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji.
§  3.
1. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;
2) wiceprzewodniczący - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 3;
3) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:
a) trzech pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,
b) jednego przedstawiciela, reprezentującego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybranego z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministerstwem", zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
2. Listę członków Komisji przedstawioną przez przewodniczącego zatwierdza Minister.
§  4. Do prac Komisji mogą zostać zaproszone przez przewodniczącego osoby będące ekspertami w dziedzinie pomocy społecznej i zatrudnienia socjalnego.
§  5.
1. Przewodniczący Komisji:
1) kieruje pracami Komisji;
2) zwołuje posiedzenia Komisji i określa porządek obrad;
3) przewodniczy posiedzeniom Komisji;
4) określa tryb pracy Komisji;
5) podejmuje ostateczne decyzje w przypadkach spornych.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.
§  6.
1. Udział w pracach Komisji członków wyznaczonych spośród pracowników Ministerstwa odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
2. Udział w pracach Komisji członka reprezentującego organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3 lit. b, odbywa się na jego koszt lub koszt organizacji, którą reprezentuje.
3. Osobom, o których mowa w § 4, za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów.
§  7. Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
§  8. Komisja działa do dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.