Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w Programie "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015 - edycja 2013 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej "Komisją", w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w Programie "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 - 2015 - edycja 2013 r.
§  2.
1. Do zadań Komisji należy:
1) analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
2) przedłożenie Ministrowi opinii, co do złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2013 r.
2. Ocenę złożonych ofert Komisja zamieszcza na formularzu "Karta oceny oferty", którego wzór określa załącznik do zarządzenia.
§  3.
1. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;
2) wiceprzewodniczący - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 3;
3) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:
a) dwóch przedstawicieli, reprezentujących pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,
b) jednego przedstawiciela, reprezentującego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybranego z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministerstwem", zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
2. Listę członków Komisji przedstawioną przez przewodniczącego zatwierdza Minister.
§  4. Do prac Komisji mogą zostać zaproszone przez przewodniczącego osoby będące ekspertami w dziedzinie pomocy społecznej, zatrudnienia socjalnego oraz rynku pracy.
§  5.
1. Przewodniczący Komisji:
1) kieruje pracami Komisji;
2) zwołuje posiedzenia Komisji i określa porządek obrad;
3) przewodniczy posiedzeniom Komisji;
4) określa tryb pracy Komisji;
5) podejmuje ostateczne decyzje w przypadkach spornych;
6) akceptuje protokół z posiedzenia Komisji.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji zadania określone w ust. 1 wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.
§  6.
1. Udział w pracach Komisji członków wyznaczonych spośród pracowników Ministerstwa odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
2. Udział w pracach Komisji członków zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, odbywa się na ich koszt lub koszt tych organizacji.
3. Osobom, o których mowa w § 4, za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów.
§  7. Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
§  8. Komisja działa do dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KARTA OCENY OFERTY

w otwartym konkursie w Programie "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015

- edycja 2013 r.

nazwa wnioskodawcy i jego placówki świetlicowej zgłoszonej w konkursie:

………………………………….………………………………….…………………………….

………………………………….………………………………….…………………………….

………………………………….………………………………….…………………………….

Kryteria oceny oferty / punktacja oraz klasyfikacja wg grup:

* Kryterium nr 1: formalne - właściwe przygotowanie dokumentacji oferty - zastosowanie odpowiednich wzorów formularzy, kompletność dokumentacji oferty, poprawność sporządzenia oferty.

Propozycja oceny punktowej: 0-1 pkt.........................

* Kryterium nr 2: merytoryczny rodzaj przedsięwzięcia ofertowego - ocena przydatności wybranego przedsięwzięcia z punktu widzenia lokalnej i regionalnej polityki społecznej:

a) utworzenie nowej formy wsparcia dziecka i rodziny oraz program zajęć,

b) rozszerzenie dotychczasowego programu zajęć, np.: elementy socjoterapii, zajęcia edukacyjno-integracyjne z udziałem rodziców i pozostałych członków rodzin,

c) podtrzymanie, odtwarzanie lub zwiększenie "zdolności usług i zajęć" istniejącej organizacyjnej formy wsparcia dzieci i młodzieży w gminie, w tym przez przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych, jako elementu gminnego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Propozycja oceny punktowej: 0-3 pkt.........................

* Kryterium nr 3: zakres programu zajęć z dziećmi i młodzieżą - ocena propozycji programowych proponowanych dla dzieci i młodzieży, w tym liczba uczestników, rodzaj pomocy i wsparcia, w tym uwzględnienie działań socjoterapeutycznych, a także propozycja zajęć z udziałem rodziców.

Propozycja oceny punktowej: 0-3 pkt.........................

* Kryterium nr 4: zakres deklarowanego wsparcia dla osób bezrobotnych w gminie - ocena proponowanej współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, stażu oraz wykorzystania innych form wsparcia przewidzianych dla bezrobotnych przepisami prawa, a także aktywizowania bezrobotnych w ramach wolontariatu.

Propozycja oceny punktowej: 0-3 pkt.........................

Klasyfikacja oferty do grupy ocen:

Grupa klasyfikacyjnaLiczba punktów
Grupa A - oferty bardzo dobre9 - 10
Grupa B - oferty przeciętne7 - 8
Grupa C - oferty słabe5 - 6
Grupa D - oferty nie spełniające celów Programu1 - 4

Podpisy członków Komisji

Imię i NazwiskoPodpis

OCENA KOŃCOWA OFERTY:

Liczba przyznanych punktów ogółem ………………….

Oferta zakwalifikowana do grupy ...................................

ZATWIERDZAM

……………………………..

Przewodniczący Komisji

Warszawa, dnia …………………….