Powołanie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2021.63

Akt indywidualny
Wersja od: 21 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 8c ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego w następującym składzie:
1) 2
 Joanna Kencler - pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
2) 3
 Katarzyna Kaliszczak - pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
3)
prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
4)
prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski - przedstawiciel Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego;
5) 4
 Ryszard Nićko - przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
§  2.  5
 Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której mowa w § 1, wyznacza się Joannę Kencler.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 20 października 2021 r. (Dz.Urz.MKiŚ.2021.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 2021 r.
3 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 20 października 2021 r. (Dz.Urz.MKiŚ.2021.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 2021 r.
4 § 1 pkt 5 zmieniony obwieszczeniem z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz.Urz.MKiŚ.2021.64).
5 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 20 października 2021 r. (Dz.Urz.MKiŚ.2021.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 2021 r.