Powołanie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego. - OpenLEX

Powołanie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2016.72

Akt indywidualny
Wersja od: 18 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 8c ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego w następującym składzie:
1)
Agnieszka Dalbiak - przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
2)
Kamil Rodzik - przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
3)
Wanda Olech-Piasecka - przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
4)
Piotr Tryjanowski - przedstawiciel Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego;
5)
Janusz Łakomiec - przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
§  2.
Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której mowa w § 1, powołuje się Panią Agnieszkę Dalbiak.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).