Powołanie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2016.46

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 8c ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego w następującym składzie:
1)
Joanna Kopczyńska - przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
2)
Grażyna Strządała - przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
3) 2
Ryszard Kapuściński - przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
4)
Jan Piotr Urban - przedstawiciel Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
5)
Sławomir Neugebauer - przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
§  2.
Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której mowa w § 1, powołuje się panią Joannę Kopczyńską
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 czerwca 2016 r (Dz.Urz.MŚ.2016.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 czerwca 2016 r.