Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2013.56

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 3 września 2013 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 8c ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w następującym składzie:
1) Anna Klisowska - przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
2) Grażyna Strządała - przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
3) Stefan Skiba - przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
4) Jerzy Starzyk - przedstawiciel Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
5) Ewa Marcinkowska - przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
§  2. Na przewodniczącą komisji konkursowej, o której mowa w § 1, powołuje się Annę Klisowską.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).