Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.45

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.) w zw. z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1760 z późń. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Konkursową LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021 w składzie:
1) Magdalena Łepkowska - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Przewodniczący Komisji;
2) Angelika Adamczyk - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
3) Jakub Banaczkowski - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
4) Monika Głowacka - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
5) Stanisław Korbel - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
6) Monika Kucharczyk - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
7) Edyta Kurowska - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
8) Paulina Ludorf - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
9) Marcin Marciniak - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
10) Kacper Mroczek - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
11) Jakub Nawrot - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
12) Patrycja Osiecka - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
13) Mateusz Pilch - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
14) Angelika Rejmanowska - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
15) Tomasz Skiba - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
16) Anna Sroka - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
17) Małgorzata Szczepańska - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
18) Jakub Tietz - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
19) Aneta Wesołkowska - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
20) Katarzyna Witczak - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
21) Anna Wróbel - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
22) Wojciech Zmudczyński - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.