Dz.Urz.MS.2018.319

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej LXI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.) w zw. z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1760 z dnia 19 września 2017 r.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Konkursową LXI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021 w składzie:
1) Marcin Marciniak - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Przewodniczący Komisji;
2) Angelika Rejmanowska - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
3) Mateusz Pilch - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.