Dz.Urz.MS.2018.346

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2019

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.) w zw. z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1760 z dnia 19 września 2017 r.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Konkursową I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2019 w składzie:
1) Wesołkowska Aneta - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Przewodniczący Komisji;
2) Adamczyk Angelika - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
3) Banaczkowski Jakub - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
4) Głowacka Monika - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
5) Gospodarowicz Anna - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości -Członek Komisji;
6) Korbel Stanisław - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
7) Kowalczyk Magdalena - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości -Członek Komisji;
8) Kucharczyk Monika - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
9) Kupczyk Małgorzata - ekspert w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
10) Kurowska Edyta - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
11) Ludorf Paulina - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
12) Łepkowska Magdalena - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
13) Marciniak Marcin - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
14) Mroczek Kacper - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
15) Osiecka Patrycja - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
16) Pilch Mateusz - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
17) Rejmanowska Angelika - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
18) Skiba Tomasz - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
19) Sroka Anna - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
20) Szczepańska Małgorzata - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
21) Tietz Jakub - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
22) Witczak Katarzyna - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
23) Wróbel Anna - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
24) Zmudczyński Wojciech - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.