Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.223

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) w zw. z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2019 r. poz. 683) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Konkursową I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości w zakresie w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022 w składzie:
1) Magdalena Kowalczyk - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Przewodniczący Komisji;
2) Angelika Adamczyk - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
3) Monika Głowacka - naczelnik w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
4) Dorota Jastrzębska - naczelnik w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
5) Monika Kuczborska - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
6) Edyta Kurowska - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
7) Paulina Ludorf- specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
8) Magdalena Łepkowska - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
9) Tomasz Mraz - naczelnik w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
10) Marta Pulkowska - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
11) Dorota Sobczak - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
12) Tomasz Skiba - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
13) Katarzyna Witczak - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
14) Wojciech Zmudczyński - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.