Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2020 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.lJ. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2020 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020, zwaną dalej "Komisją".
§  2.  Do zadań Komisji należy:
1) analiza i ocena złożonych ofert w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w ramach edycji 2020 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020, zwanego dalej "Programem";
2) przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania oraz kwotą dotacji.
§  3. 
1.  W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem";
2) sekretarz wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji;
3) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego:
a) czterech przedstawicieli Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie;
b) dwóch przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.  Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.
3.  Tryb pracy Komisji określa regulamin Komisji, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4.  Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 4 ust. 1, składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego Komisji i wyłączają się od analizy i oceny ofert. Wzór oświadczenia członka Komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5.  Odwołania członka dokonuje Minister na wniosek przewodniczącego Komisji.
§  4. 
1.  W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych dotyczących konkursu, zaproszeni do udziału w jej pracach przez przewodniczącego.
2.  Eksperci, biorący udział w ocenie ofert, sporządzają wstępną ocenę złożonych ofert przez wypełnienie karty oceny merytorycznej.
3.  Nabór ekspertów wskazanych w ust. 2 oraz zawieranie z nimi umów cywilnoprawnych są realizowane przez Departament Polityki Senioralnej w odrębnym trybie.
§  5. 
1.  Do obowiązków przewodniczącego należy:
1) kierowanie pracami Komisji;
2) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;
3) podejmowanie decyzji w przypadkach spornych;
4) akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje sekretarz albo upoważniony przez przewodniczącego inny członek Komisji.
§  6.  Do obowiązków sekretarza należy:
1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;
2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji;
3) przechowywanie dokumentacji Komisji.
§  7. 
1.  Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny i jej członkowie oraz osoby, o których mowa w § 4 ust. 1, nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia.
2.  Członkom Komisji oraz osobom, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, z tytułu udziału w pracach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
3.  Eksperci, o których mowa w § 4 ust. 2, otrzymują wynagrodzenie na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych, finansowanych ze środków technicznych Programu.
§  8.  Jeżeli organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których oferta otrzymała dofinansowanie, zrezygnuje z realizacji zadania, Minister może w ramach zaoszczędzonych środków dofinansować inny projekt.
§  9.  Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie.
§  10.  Komisja działa nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2020 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

§  1.  Komisja dokonuje analizy i oceny złożonych ofert oraz przedkłada Ministrowi opinię co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania.
§  2. 
1.  Ocena i analiza złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
2.  Pracownicy Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie wypełniają kartę oceny formalnej.
3.  Eksperci, o których mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia, wypełniają kartę oceny merytorycznej.
4.  Każda oferta oceniana jest przez dwóch ekspertów.
5.  Komisja na podstawie ocen ekspertów sporządza opinię, o której mowa w § 1.
6.  Jeżeli w ocenie oferty wystąpi wyraźna różnica w punktacji (różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów wynosi min. 20 punktów) i wyższa ocena wynosi co najmniej 85 punktów, oferta kierowana jest do oceny przez trzeciego eksperta, który wypełnia kartę oceny, dysponując podwójną pulą punktową (210 punktów). Komisja po zapoznaniu się z ocenami trzeciego eksperta ustala ostateczną punktację (maksymalnie 210 punktów) i propozycję kwoty dotacji do zatwierdzenia przez Ministra.
7.  Jeżeli więcej niż jednej ofercie przyznano tę samą liczbę punktów, a kwota środków nie jest wystarczająca do dofinansowania wszystkich ofert, Komisja ustala ostateczną punktację oraz propozycję kwot dotacji do zatwierdzenia przez Ministra.
8.  Komisja uwzględnia dokonaną przez Ministra ocenę strategiczną ofert ze względu na realizację bieżących polityk publicznych, w ramach której Minister może rozdysponować 10% kwoty przeznaczonej na dotacje w danym roku.
9.  Lista ofert przeznaczonych do dofinansowania jest przedstawiona odrębnie dla każdego z priorytetów określonych w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i zawiera następujące informacje:
1) numer oferty;
2) nazwę organizacji;
3) nazwę zadania publicznego;
4) numer Priorytetu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020;
5) siedzibę organizacji (miejscowość) oraz województwo;
6) numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji organizacji;
7) kwotę dotacji proponowaną do dofinansowania przez Ministra;
8) sumę punktów uzyskanych w wyniku oceny ekspertów;
9) wskazanie jednego z następujących kryteriów dokonanej oceny strategicznej ze względu na realizację bieżących polityk publicznych:
a) oferta zakłada realizację ważnego interesu społecznego lub ważnego interesu publicznego dla osób starszych,
b) oferta zakłada podjęcie próby rozwiązania istotnych kwestii i problemów społecznych dla osób starszych,
c) oferta charakteryzuje się efektywnością społeczną i ekonomiczną projektu,
d) oferta zakłada realizację szczególnie istotnego tematu z punktu widzenia celów Programu,
e) oferta zakłada realizację projektu przez podmiot z regionu o niższej aktywności społecznej dla osób starszych (regiony określane na podstawie corocznych sprawozdań z realizacji Programu),
f) oferta zakłada realizację projektu przez podmiot z regionu słabiej reprezentowanego w otwartym konkursie ofert,
g) oferta zakłada realizację projektu przez podmiot pełniący istotną rolę w otoczeniu środowiskowym, mający potencjał zapewniający duży zasięg i szerokie oddziaływanie na społeczność lokalną lub społeczeństwo,
h) oferta po dokonaniu oceny otrzymała taką samą liczbę punktów co inne oferty i może kwalifikować się do przyznania dotacji.
10.  Listy ofert przeznaczonych do dofinansowania są dostosowywane do kwoty alokacji środków w poszczególnych priorytetach na 2020 r.
§  3. 
1.  Posiedzenia Komisji są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczący Komisji lub jej sekretarz, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i sekretarza - inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego.
2.  Za zgodą przewodniczącego Komisja może podejmować decyzje także w trybie obiegowym.
3.  Miejsce i terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący Komisji, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej ofert.
4.  Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:
1) obecność oraz czynny udział w pracach Komisji;
2) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.
§  4.  Eksperci biorący udział w ocenie ofert są obowiązani do podpisania deklaracji o bezstronności dołączanej do umowy zawieranej z ekspertem.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

...................................................

(miejscowość, data)

Oświadczenie

Ja,..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(imię/imiona, nazwisko, stanowisko)

oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania bezstronności przy opiniowaniu ofert złożonych w edycji 2020 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów do niezwłocznego powiadomienia o tym przewodniczącego Komisji.

Oświadczam, że zapoznałem(- łam) się z listą oferentów, których oferty złożone w edycji 2020 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 zostaną mi przedłożone do zaopiniowania, i stwierdzam, że w związku z pracami w Komisji w stosunku do nich nie zachodzą wobec mnie przesłanki wyłączenia, o których mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w szczególności:

1) nie jestem oferentem biorącym udział w konkursie;
2) nie pozostaję z żadnym z tych oferentów w takim stosunku prawnym, że wynik konkursu może mieć wpływ na moje prawa lub obowiązki;
3) żaden z tych oferentów lub ich przedstawicieli nie jest moim małżonkiem, krewnym, powinowatym do drugiego stopnia włącznie ani nie jest ze mną związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) nie jestem przedstawicielem żadnego z tych oferentów;
5) nie pozostaję z żadnym z tych oferentów w stosunku nadrzędności służbowej;
6) w stosunku do tych oferentów nie zachodzą wobec mnie inne okoliczności mogące budzić wątpliwości co do mojej bezstronności.

Ponadto oświadczam, że nie zostałem (-łam) wskazany (a) do udziału w pracach Komisji Konkursowej przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), biorące udział w edycji 2020 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020.

..................................................

(czytelny podpis)