Powołanie Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2016 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.13

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2016 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2016 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, zwaną dalej "Komisją".
§  2.
Do zadań Komisji należy:
1)
analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria, o których mowa w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert;
2)
przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania.
§  3.
1.
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący - Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
2)
sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego spośród jej członków;
3)
czterech przedstawicieli Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
4)
przedstawiciele zgłoszeni przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.
Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.
3.
Tryb pracy Komisji określa regulamin Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  4.
1.
W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych dotyczących konkursu, zaproszeni do udziału w jej pracach przez przewodniczącego.
2.
Eksperci biorący udział w ocenie ofert, sporządzają ocenę złożonych ofert poprzez wypełnienie karty oceny formalnej oraz karty oceny merytorycznej.
§  5.
1.
Do obowiązków przewodniczącego należy:
1)
kierowanie pracami Komisji;
2)
zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;
3)
przewodniczenie posiedzeniom Komisji;
4)
podejmowanie ostatecznej decyzji w przypadkach spornych;
5)
akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji.
2.
W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wypełnia sekretarz, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i sekretarza - inny członek Komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego.
§  6.
Do obowiązków sekretarza należy:
1)
powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;
2)
sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji;
3)
przechowywanie dokumentacji Komisji.
§  7.
1.
Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny i jej członkowie nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.
2.
Eksperci, o których mowa w § 4 ust. 2, otrzymują wynagrodzenie ze środków finansowych pochodzących z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
§  8.
1.
Minister ma wgląd do wszystkich złożonych ofert oraz ocen dokonanych przez ekspertów, a także prawo do ich weryfikacji oraz do dokonania oceny strategicznej ze względu na realizację bieżących polityk publicznych, w ramach której może rozdysponować 10% kwoty przeznaczonej na dotacje w danym roku.
2.
Oferty podlegające ocenie strategicznej muszą spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:
1)
oferta zakłada realizację ważnego interesu społecznego lub ważnego interesu publicznego;
2)
oferta zakłada podjęcie próby rozwiązania istotnych kwestii i problemów społecznych;
3)
oferta charakteryzuje się efektywnością społeczną i ekonomiczną projektu;
4)
oferta zakłada realizację szczególnie istotnego tematu z punktu widzenia celów Programu;
5)
oferta zakłada realizację projektu przez podmiot z regionu o niższej aktywności społecznej;
6)
oferta zakłada realizację projektu przez podmiot z regionu słabiej reprezentowanego w otwartym konkursie ofert;
7)
oferta zakłada realizację projektu przez podmiot pełniący istotną rolę w otoczeniu środowiskowym, posiadający potencjał zapewniający duży zasięg i szerokie oddziaływanie na społeczność lokalną lub społeczeństwo;
8)
oferta po dokonaniu oceny otrzymała taką samą liczbę punktów co inne oferty i może kwalifikować się do przyznania dotacji.
§  9.
1.
Po zatwierdzeniu przez Ministra, lista ofert przeznaczonych do dofinansowania wraz z przyznanymi kwotami jest publikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2.
Po ogłoszeniu na stronie internetowej listy ofert Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kontaktuje się z oferentami w celu ustalenia ostatecznej wersji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
3.
Minister może dokonywać weryfikacji ocen ekspertów oraz wprowadzać korekty do projektów w zakresie planowanych działań i wysokości oraz struktury budżetu przed podpisaniem umowy na realizacje zadania publicznego.
§  10.
1.
Nie ma możliwości odwołania się od ocen merytorycznych, na podstawie których sporządzona jest lista ofert przeznaczonych do dofinansowania.
2.
Kwota dotacji przyznana przez Ministra jest kwotą ostateczną i nie może zostać zwiększona bez jego zgody.
§  11.
W przypadku gdy organizacja, której oferta otrzymała dofinansowanie, zrezygnuje z realizacji zadania, w ramach zaoszczędzonych środków Minister może dofinansować inny projekt.
§  12.
Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2016 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

§  1.
Komisja Konkursowa do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2016 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, zwana dalej "Komisją", dokonuje analizy i oceny złożonych ofert oraz przedkłada Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", opinię co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania.
§  2.
1.
Ocena złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie otwartego konkursu ofert edycja 2016 w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, zwanego dalej "Regulaminem konkursu".
2.
Eksperci, o których mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia nr 13 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2016 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 13), zwanego dalej "zarządzeniem", wypełniają kartę oceny formalnej oraz kartę oceny merytorycznej.
3.
Każda oferta oceniana jest przez dwóch ekspertów.
4.
Komisja na podstawie ocen ekspertów sporządza opinię, o której mowa w § 1.
5.
W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie przez obu ekspertów, ale różnica w punktacji pomiędzy ich ocenami wynosi minimum 40 punktów, Komisja opiniuje oferty zgodnie z kryteriami ustalonymi w Regulaminie konkursu oraz, po zapoznaniu się z ocenami obu ekspertów, ustala ostateczną punktację (maksymalnie 200 punktów) i propozycję ostatecznej kwoty dotacji do zatwierdzenia przez Ministra.
6.
W przypadku gdy więcej niż w jednej ofercie przyznano tę samą liczbę punktów, a kwota środków nie jest wystarczająca do dofinansowania wszystkich ofert, Komisja ustala ostateczną punktację oraz propozycję ostatecznych kwot dotacji do zatwierdzenia przez Ministra.
7.
Lista ofert przeznaczonych do dofinansowania jest przedstawiona odrębnie dla każdego z priorytetów określonych w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i zawiera następujące informacje:
1)
numer oferty;
2)
nazwę organizacji;
3)
nazwę zadania publicznego;
4)
numer Priorytetu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020;
5)
siedzibę organizacji (miejscowość) oraz województwo;
6)
numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji organizacji;
7)
kwotę dotacji proponowaną do dofinansowania przez Ministra;
8)
sumę punktów uzyskanych w wyniku oceny ekspertów.
8.
Listy ofert przeznaczonych do dofinansowania są dostosowywane do kwoty alokacji środków w poszczególnych priorytetach na rok 2016.
§  3.
1.
Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum połowa ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczący Komisji lub jej sekretarz, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i sekretarza - inny członek Komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego.
2.
Za zgodą przewodniczącego Komisja może podejmować decyzje także w trybie obiegowym.
3.
Miejsce i terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący Komisji, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej ofert.
4.
Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:
1)
obecność oraz czynny udział w pracach Komisji;
2)
niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.
5.
Odwołanie członka Komisji następuje w przypadkach:
1)
nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji;
2)
zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej udział w pracach Komisji.
6.
W miejsce odwołanego członka Komisji przewodniczący Komisji powołuje inną osobę, z uwzględnieniem przepisu § 3 zarządzenia.
§  4.
Członkowie Komisji, osoby występujące z głosem doradczym oraz eksperci biorący udział w ocenie ofert są zobowiązani do podpisania deklaracji o bezstronności dołączanej do umowy zawieranej z ekspertem.