Powołanie Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2023.36

Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 18 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego"

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się, na okres od dnia 20 kwietnia 2023 r. do dnia 14 lipca 2023 r., Komisję konkursową do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego", zwaną dalej "komisją".
§  2. 
W skład komisji wchodzą:
1)
przewodniczący - Piotr Kowalczyk;
2)
członkowie:
a)
Iwona Beim-Kuriata,
b)
Magdalena Bielka,
c)
Paweł Bieniek,
d)
Jakub Gęca,
e)
Rafał Surdacki,
f)
Radosław Szalast,
g)
Magdalena Szumacher,
h)
Tomasz Wicha.
§  3. 
Do zadań komisji należy:
1)
zaopiniowanie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego";
2)
wybór najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego;
3)
przedłożenie Ministrowi Edukacji i Nauki listy rekomendowanych ofert na realizację zadania publicznego wraz z określeniem proponowanych kwot dotacji.
§  4. 
1. 
Przewodniczący kieruje pracami komisji, w szczególności:
1)
zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji;
2)
ustala projekt porządku obrad;
3)
przydziela zadania członkom komisji.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek komisji.
§  5. 
1. 
Komisja działa na posiedzeniach.
2. 
Posiedzenia komisji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających w szczególności:
1)
transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w jego toku.
§  6. 
1. 
Ustalenia komisji są podejmowane w drodze uzgodnienia. W przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, sprawę poddaje się głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków komisji.
2. 
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - członka komisji, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7. 
1. 
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad i treść ustaleń komisji.
2. 
Protokół podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu, którego dotyczy protokół - członek komisji, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  8. 
1. 
Przewodniczący i członkowie komisji są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań komisji.
2. 
Przewodniczący i członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w opiniowaniu i wyborze ofert w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1)
uczestniczyli w opracowywaniu ocenianej oferty;
2)
sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów;
3)
sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba, która:
a)
jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia przewodniczącego lub członka komisji,
b)
pozostaje z przewodniczącym lub członkiem komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
3. 
Przewodniczący i członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem komisji składają Ministrowi Edukacji i Nauki oświadczenie, w którym zobowiązują się do:
1)
bezstronnego działania w interesie publicznym;
2)
niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań komisji.
§  9. 
Obsługę komisji zapewnia Departament Programów Naukowych i Inwestycji w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.