Powołanie Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na siedem rezerwacji częstotliwości multipleksów lokalnych radia cyfrowego DAB+.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2021.8

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na siedem rezerwacji częstotliwości multipleksów lokalnych radia cyfrowego DAB+

Na podstawie art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) i § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1467) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W celu realizacji kompetencji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie przeprowadzenia konkursu na rezerwacje częstotliwości, w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej powołuje się Komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na siedem rezerwacji częstotliwości multipleksów lokalnych radia cyfrowego DAB+, z których każda obejmuje jeden blok częstotliwościowy z zakresu 174-230 MHz, wykorzystywany w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, przeznaczony do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewcą naziemną programów radiofonicznych w technologii DAB+, zwaną dalej "Komisją konkursową", w składzie:
1)
Przewodniczący Komisji konkursowej - Piotr Błaszczyk;
2)
Zastępca Przewodniczącego Komisji konkursowej - Konrad Bródka;
3)
Członkowie Komisji konkursowej:
a)
Dorota Gąsiorowska,
b)
Iwona Mazur-Żmuda,
c)
Michał Patoleta,
d)
Paulina Sałata,
e)
Edyta Woźniak-Lubańska.
§  2. 
Tryb pracy Komisji Konkursowej określają przepisy rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.
§  3. 
Obsługę administracyjno-biurową Komisji konkursowej zapewnia Sekretariat Departamentu Częstotliwości.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.