Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2019.29

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu, którego przedmiotem jest utworzenie punktów potwierdzających profil zaufany

Na podstawie art. 12d ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu, którego przedmiotem jest utworzenie punktów potwierdzających profil zaufany, zwaną dalej "komisją".
§  2.  W skład komisji wchodzą następujący członkowie:
1) Pan Tomasz Napiórkowski - przewodniczący komisji;
2) Pan Mariusz Przybyszewski - zastępca przewodniczącego komisji;
3) Pani Kalina Gruca - sekretarz komisji;
4) Dwóch przedstawicieli Departamentu Budżetu i Finansów;
5) Przedstawiciel Biura Dyrektora Generalnego;
6) Przedstawiciel Biura Ministra;
7) Przedstawiciel Departamentu Prawnego;
8) Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych;
9) Przedstawiciel Departamentu Systemów Państwowych.
§  3.  Do zadań komisji należy w szczególności:
1) opracowanie projektu ogłoszenia o konkursie;
2) ocena wniosków pod względem formalnym i merytorycznym;
3) przygotowanie listy rankingowej ocenionych wniosków wraz z rekomendacjami, na podstawie których minister właściwy do spraw informatyzacji rozstrzyga o przyznaniu dofinansowania;
4) rozpatrywanie odwołań od wyników konkursu;
5) ocena raportów końcowych z realizacji projektu, składanych przez beneficjentów.
§  4. 
1.  Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji.
2.  Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.
3.  W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego komisji.
4.  W przypadku nieobecności na posiedzeniu sekretarza komisji, przewodniczący komisji lub, w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego komisji wyznacza spośród członków komisji osobę zastępującą sekretarza komisji.
5.  Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowej zapewnia Departament Rozwoju Usług Cyfrowych.
§  5. 
1.  Sekretarz komisji sporządza protokół, w celu udokumentowania przebiegu konkursu, zawierający co najmniej:
1) oznaczenie przedmiotu konkursu;
2) oznaczenie składu komisji konkursowej;
3) informacje o podmiotach ubiegających się o dofinansowanie;
4) liczbę uzyskanych punktów przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie;
5) wyniki konkursu.
2.  Protokół z przebiegu konkursu podpisują: przewodniczący komisji lub w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego komisji oraz sekretarz komisji.
§  6.  Członkostwo w komisji ustaje z dniem odwołania członka komisji przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
§  7.  Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), ostatniego z rozliczeń dotacji udzielonych na podstawie umów zawartych z podmiotami, których wnioski o dofinansowanie zostały wyłonione w drodze konkursu na utworzenie punktów potwierdzających profil zaufany.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.