Dz.Urz.MEN.2018.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg l) oraz regulaminu działania tej komisji

Na podstawie § 28 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1648) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursów:
1) na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (2 etaty),
2) na stanowisko nauczyciela języka polskiego w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat),
3) na stanowisko nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat), zwaną dalej "komisją".
2.  W skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Grzegorz Chorąży, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej,
2) zastępca przewodniczącego - Anna Radecka, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
3) członkowie:
a) Patrycja Szewczyk, główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej,
b) Bartłomiej Krasnowski, radca ministra w Departamencie Kształcenia Ogólnego,
c) Urszula Łączyńska, nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w Szkołach Europejskich,
d) Konrad Leszczyński, nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w Szkołach Europejskich.
§  2. 
1.  Ogłoszenia o konkursach, o których mowa w § 1 ust. 1, zamieszcza się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych i kuratoriów oświaty.
2.  Wzory ogłoszeń o konkursach, o których mowa w § 1 ust. 1, stanowią załączniki nr 1-3 do zarządzenia.
3.  Wzór oświadczenia składanego obligatoryjnie przez kandydatów stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
§  3. 
1.  Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego - członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego.
§  4.  Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej czterech członków komisji.
§  5. 
1.  W pierwszym etapie postępowania konkursowego komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonuje oceny formalnej dokumentów pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.
2.  Do drugiego etapu postępowania konkursowego są dopuszczani kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.
3.  Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.
§  6. 
1.  W drugim etapie postępowania konkursowego komisja dokonuje oceny merytorycznej dopuszczonych kandydatów, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
2.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia 7-8 minutową prezentację przygotowaną w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającą scenariusz zajęć.
3.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:
1) znajomość języków obcych;
2) przydatność i predyspozycje do wykonywania zadań nauczyciela na określonym stanowisku, w szczególności znajomość:
a) nowoczesnych metod nauczania,
b) zasad oceniania,
c) ewaluacji pracy własnej i pracy uczniów.
§  7. 
1.  Komisja wyłania kandydata na dane stanowisko nauczyciela w Szkole Europejskiej w głosowaniu tajnym. Każdemu z członków komisji przysługuje jeden głos w głosowaniu na każde stanowisko.
2.  Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
3.  Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie wyłoniono jednego kandydata, komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego są dopuszczani kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą, równą liczbę głosów. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.
4.  Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą, niż inni kandydaci, liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  8.  W przypadku niewybrania kandydata przeprowadza się kolejny konkurs w oparciu o powyższe zarządzenie.
§  9.  Sprawy proceduralne dotyczące prac komisji, nieuregulowane w zarządzeniu, rozstrzyga komisja w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  10.  Z prac komisji i głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
§  11.  Przewodniczący komisji:
1) niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wyniku konkursu;
2) informuje kandydatów o wyniku konkursu.
§  12.  Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia kandydatury;
2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej czterech członków komisji;
3) innych nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.
§  13.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).