Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2018 i 2019.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2018 i 2019

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2018 i 2019, zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
Do zadań Komisji należy:
1)
analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert - konkurs "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2018 i 2019 oraz regulaminie tego konkursu;
2)
przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", listy ofert z rekomendacją oferty przeznaczonej do finansowania.
§  3. 
1. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący - Dorota Gierej - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej;
2)
członkowie:
a)
Maria Kałuska - Dyrektor Biura Budżetu i Finansów,
b)
Andżelika Wardęga - Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego,
c)
Magdalena Kolega - Naczelnik Wydziału Karty Dużej Rodziny oraz Żłobków w Departamencie Polityki Rodzinnej;
3)
sekretarz - pracownik Departamentu Polityki Rodzinnej wskazany przez Dyrektora tego Departamentu; sekretarz nie ma prawa głosu;
4)
nie więcej niż dwaj przedstawiciele reprezentujący organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrani z listy zgłoszeń do prac w Komisji przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Departament Polityki Rodzinnej.
2. 
Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.
3. 
Członkowie Komisji sporządzają ocenę formalną i merytoryczną złożonych ofert na formularzu "Karta oceny formalnej i merytorycznej oferty", którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. 
Komisja działa na podstawie regulaminu Komisji konkursowej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. 
Członkowie Komisji oraz eksperci, o których mowa w § 4, składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  4. 
W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę w dziedzinie wspierania rodzin, a w szczególności rodzin wielodzietnych, zaproszeni do udziału w jej pracach przez przewodniczącego.
§  5. 
1. 
Do obowiązków przewodniczącego należy:
1)
kierowanie pracami Komisji;
2)
zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;
3)
przewodniczenie posiedzeniom Komisji;
4)
podejmowanie decyzji w przypadkach spornych;
5)
akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wypełnia inny członek Komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego.
§  6. 
Do obowiązków sekretarza należy:
1)
powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;
2)
sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji;
3)
przechowywanie dokumentacji Komisji.
§  7. 
Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny i jej członkowie oraz osoby, o których mowa w § 4, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.
§  8. 
Po zatwierdzeniu przez Ministra lista ofert wraz z ofertą wybraną do finansowania oraz przyznaną kwotą jest publikowana na:
1)
tablicy informacyjnej w miejscu powszechnie dostępnym przy wejściu głównym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
2)
stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
3)
stronie internetowej: www.mrpips.gov.pl.
§  9. 
W przypadku gdy organizacja, której oferta otrzymała finansowanie, zrezygnuje z realizacji zadania, Minister może w ramach zaoszczędzonych środków finansować inny projekt związany z pozyskiwaniem partnerów Karty Dużej Rodziny.
§  10. 
Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Polityki Rodzinnej.
§  11. 
Komisja kończy działalność z dniem ogłoszenia wyników otwartego konkursu "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2018 i 2019.
§  12. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR
INFORMACJE PODSTAWOWE
Numer ewidencyjny wniosku
Tytuł wniosku
Nazwa Wnioskodawcy
Forma prawna oferenta
Budżet całkowity oferty
Wnioskowana kwota dotacji

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ*

SYSTEM 0 - 1:

0 - oferta nie spełnia kryterium oceny formalnej

1 - oferta spełnia kryterium oceny formalnej

Lp.Kryteria oceny formalnej
1Kompletna oferta konkursowa musi zostać złożona na właściwym formularzu, w terminie oraz w miejscu składania.□ TAK□ NIE
2Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki zawarte w regulaminie konkursu.□ TAK□ NIE
3Oferta oraz wszystkie załączniki związane z ofertą są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.□ TAK□ NIE
4Oferent udokumentował minimum 3 lata działania na rzecz rodzin wielodzietnych w ramach swojej statutowej działalności.□ TAK□ NIE
5Oferent udokumentował, że posiada co najmniej jedną terenową jednostkę organizacyjną w każdym województwie.□ TAK□ NIE
6Brak błędów rachunkowych w budżecie.□ TAK□ NIE
OCENA

OSTATECZNA**

OFERTA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW OCENY

FORMALNEJ

OFERTA SPEŁANIA WYMOGI

OCENY FORMALNEJ

* jedna ocena NIE - oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega dalszej ocenie

** ocena nie podlega sumowaniu z oceną merytoryczną

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

Lp.Kryteria merytoryczneMaksymalna ocena punktowaPrzyznana ocena punktowa
1Sprecyzowanie celu działania10
2Zaproponowane działania - ocena pod kątem adekwatności, innowacyjności, jakości i możliwości zastosowania przez Oferenta20
3Zasięg oddziaływania organizacji adekwatny do charakteru zadania (obejmujący teren wszystkich województw, wykraczający poza duże miasta)15
4Stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału własnego organizacji15
5Zdobyte doświadczenie w działaniu na rzecz rodzin wielodzietnych20
6Zdobyte doświadczenie w pozyskiwaniu partnerów lub sponsorów25
7Przejrzystość kalkulacji kosztów (szczegółowy opis pozycji kosztorysu, uzasadnienie kalkulacji kosztów, w tym wysokości przyjętych stawek jednostkowych) w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i harmonogramu jego realizacji.15
8Przejrzystość harmonogramu działań10
Suma punktów130
Uzasadnienie oceny merytorycznej:
Wnioskowana kwota dotacji
Rekomendowana kwota dotacji
IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGOPODPIS

Dzień: Miesiąc: Rok:

ZATWIERDZAM

......................................................

Przewodniczącego Komisji

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Regulamin

Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2018 i 2019

§  1. 
Komisja dokonuje analizy i oceny złożonych ofert oraz przedkłada Ministrowi listę ofert zawierającą rekomendowaną przez Komisję ofertę przeznaczoną do finansowania przez Ministra.
§  2. 
1. 
Ocena złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursu "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2018 i 2019.
2. 
Członkowie Komisji wypełniają kartę oceny formalnej oraz kartę oceny merytorycznej.
3. 
Jeżeli oferty złoży do pięciu organizacji, wówczas każda oferta oceniana jest przez wszystkich członków Komisji. Jeżeli oferty złoży więcej niż pięć organizacji, każda z ofert oceniana jest przez 2 członków Komisji, wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji.
4. 
Każdy członek Komisji otrzymuje do wypełnienia egzemplarz karty oceny formalnej i merytorycznej oferty. Na podstawie kart wypełnionych przez poszczególnych członków Komisji sporządza się wspólną kartę oceny formalnej i merytorycznej oferty, którą zatwierdza przewodniczący Komisji. Wspólna karta oceny formalnej i merytorycznej zawiera uśrednioną liczbę punktów w przypadku oceny merytorycznej oraz zatwierdzoną przez przewodniczącego Komisji kwotę dotacji. Karty oceny formalnej i merytorycznej oferty wypełnione przez poszczególnych członków Komisji oraz wspólne karty oceny formalnej i merytorycznej pozostają w dokumentacji konkursu.
5. 
Jeżeli w ocenie formalnej na wszystkie pytania zostanie udzielona odpowiedź pozytywna, wówczas oferta podlega ocenie merytorycznej.
6. 
W przypadku gdy członkowie Komisji rozbieżnie ocenią spełnienie przez oferenta warunków formalnych udziału w konkursie, ostateczną decyzję w tym obszarze podejmuje przewodniczący Komisji.
7. 
W przypadku gdy na etapie oceny merytorycznej członkowie Komisji zgodnie przyznali ocenę negatywną w tym samym obszarze, oferta zostaje oceniona negatywnie na etapie oceny merytorycznej. Ocena negatywna oznacza, że oferta otrzymała poniżej 50% punktów w co najmniej jednym z niżej wymienionych obszarów:
1)
zaproponowane działania - ocena pod kątem adekwatności, innowacyjności, jakości i możliwości zastosowania przez Oferenta;
2)
zdobyte doświadczenie w działaniu na rzecz rodzin wielodzietnych;
3)
zdobyte doświadczenie w pozyskiwaniu partnerów lub sponsorów.

W innym przypadku uznaje się, że oferta została oceniona pozytywnie (przyjęta) na etapie oceny merytorycznej.

8. 
W przypadku gdy członkowie Komisji rozbieżnie oceniają spełnienie przez oferenta przesłanki merytorycznej, ostateczną decyzję w tym obszarze podejmuje przewodniczący Komisji.
9. 
W przypadku gdy oferta została oceniona pozytywnie przez wszystkich członków Komisji, ale różnica w punktacji pomiędzy ich ocenami wynosi minimum 26 punktów, ostateczną punktację i propozycję ostatecznej kwoty dotacji do zatwierdzenia przez Ministra po zapoznaniu się z ocenami wszystkich członków Komisji ustala przewodniczący Komisji.
10. 
Komisja przekazuje do zatwierdzenia przez Ministra listę ofert wraz z rekomendacją oferty, która spełnia wymogi formalne oraz została najwyżej oceniona pod względem merytorycznym. W przypadku gdy najwyższą liczbę punktów uzyskały dwie lub więcej organizacji, Komisja dokonuje wyboru w drodze głosowania. Jeżeli w wyniku głosowania nie została wyłoniona jedna oferta, ostateczną decyzję o wyborze oferty, która zostanie zarekomendowana Ministrowi, podejmuje przewodniczący Komisji.
11. 
Lista ofert zawiera:
1)
następujące informacje dla każdej oferty:
a)
numer oferty,
b)
nazwę organizacji,
c)
nazwę zadania publicznego,
d)
siedzibę organizacji (miejscowość) oraz województwo,
e)
numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji organizacji,
f)
uśrednioną liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny członków Komisji - dla ofert, które podlegały ocenie merytorycznej;
2)
kwotę dotacji proponowaną do finansowania przez Ministra dla rekomendowanej przez Komisję oferty.
§  3. 
1. 
Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum połowa ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczący Komisji, a w przypadku nieobecności przewodniczącego - inny członek Komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego do jego zastępowania.
2. 
Za zgodą przewodniczącego Komisja może podejmować decyzje także w trybie obiegowym.
3. 
Miejsce i terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący Komisji, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej ofert.
4. 
Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:
1)
obecność oraz czynny udział w pracach Komisji;
2)
niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.
5. 
Odwołanie członka Komisji następuje w przypadkach:
1)
nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji;
2)
zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej udział w pracach Komisji.
§  4. 
Członkowie Komisji oraz eksperci występujący z głosem doradczym biorący udział w ocenie ofert są zobowiązani do podpisania oświadczenia o bezstronności, które stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

.....................................

(miejscowość, data)

Ja, ..........................................................................................................................................

(imię/imiona, nazwisko, stanowisko, nazwa Departamentu, organizacji pozarządowej albo podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania bezstronności przy opiniowaniu ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2018 i 2019, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów do niezwłocznego powiadomienia o tym przewodniczącego Komisji.

..................................

(czytelny podpis)