Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2022.3

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się w Komisję Inwentaryzacyjną, zwaną dalej "Komisją".
2. 
Komisja ma na celu ustalenie i sporządzenie wykazu składników majątkowych, innych niż nieruchomości, będących w dyspozycji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r. Wykaz składników majątkowych obejmuje następujące rodzaje i asortymenty składników majątku:
1)
środki trwałe;
2)
pozostałe środki trwałe, w tym:
a)
sprzęt komputerowy,
b)
wyposażenie (meble),
c)
środki niskocenne podlegające ewidencji ilościowej, jeżeli dotyczy;
3)
wartości niematerialne i prawne;
4)
pozostałe wartości niematerialne i prawne.
3. 
Do zadań Komisji należy:
1)
zorganizowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji nadzwyczajnej, zwanej dalej "inwentaryzacją", składników majątkowych, o których mowa w ust. 2, metodą:
a)
spisu z natury,
b)
uzgodnienia i potwierdzenia sald,
c)
porównania stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z odpowiednich dokumentów źródłowych i ich weryfikacji;
2)
ustalenie cen jednostkowych oraz wartości składników majątku;
3)
określenie różnic między stanem rzeczywistym, a stanem księgowym i wyjaśnienie tych różnic oraz podanie ich przyczyn;
4)
przedstawienie propozycji rozliczenia stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych;
5) 2
 przygotowanie sprawozdania Komisji z przeprowadzonej inwentaryzacji, zawierającego wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 2 oraz wnioski Komisji, dotyczące propozycji rozliczenia ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych przedłożenie go, w terminie nie później niż do dnia 28 lutego 2022 r. do akceptacji członka kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego pracę jednostek, o których mowa w ust. 2.
§  2. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący - Katarzyna Wasil;
2)
Zastępca Przewodniczącego - Małgorzata Czechowska;
3)
członkowie:
a)
Marta Płońska,
b)
Robert Frączek.
§  3. 
1. 
Do wykonania czynności, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 lit. a, powołuje się dwa zespoły spisowe.
2. 
W skład zespołu spisowego nr 1, powołanego do przeprowadzenia spisu składników majątkowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wchodzą:
1)
Przewodniczący - Dorota Jaszczak-Kuźmińska;
2)
członkowie:
a)
Małgorzata Kowalska-Kalmus,
b)
Krzysztof Szwedowski.
3. 
W skład zespołu spisowego nr 2, powołanego do przeprowadzenia spisu składników majątkowych Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, wchodzą:
1)
Przewodniczący - Katarzyna Marczewska-Podobas;
2)
członkowie:
a)
Gulom Erkinow,
b)
Marta Piechowska-Grzechnik.
4. 
Każdy z zespołów spisowych dokumentuje podejmowane czynności w arkuszu spisu z natury, uwzględniającym symbol identyfikujący, nazwę składnika majątku, jednostkę miary i liczbę jednostek oraz ewentualne uwagi o dalszej przydatności.
5. 
Po zakończeniu spisów z natury każdy z zespołów spisowych sporządza sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu i przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych wraz z wykazem spisanego majątku z podziałem na rodzaje i asortymenty składników majątku i przekazuje je wraz z dokumentacją spisową Przewodniczącemu Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Komisji w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.
§  4. 
Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:
1)
określenie trybu pracy Komisji;
2)
przygotowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji;
3)
przeprowadzenie szkolenia dotyczącego inwentaryzacji dla członków Komisji oraz zespołów spisowych;
4)
zapewnienie terminowej i poprawnej realizacji zadań Komisji;
5)
sprawowanie kontroli nad prawidłowym przebiegiem wszystkich etapów inwentaryzacji;
6)
opracowanie, wraz z członkami Komisji sprawozdania, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5.
§  5. 
Do zadań członków Komisji należy:
1)
uczestniczenie w szkoleniu dotyczącym inwentaryzacji;
2)
sprawowanie nadzoru nad przebiegiem prac inwentaryzacyjnych;
3)
organizacja spisów z natury oraz nadzór i kontrola nad ich prawidłowym przebiegiem;
4)
przekazanie arkuszy spisu z natury zespołom, o których mowa w § 3 ust. 1;
5)
udział w sporządzeniu sprawozdania, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5;
6)
sformułowanie wniosków dotyczących:
a)
rozliczenia ujawnionych nadwyżek inwentaryzacyjnych,
b)
zakwalifikowania stwierdzonych niedoborów i szkód jako zawinionych bądź niezawinionych;
7)
odbiór od zespołów, o których mowa w § 3 ust. 1, arkuszy spisu z natury po zakończeniu inwentaryzacji.
§  6. 
Udział w pracach Komisji osób, o których mowa w § 2, § 3 ust. 2 i 3 jest nieodpłatny.
§  7. 
Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
§  8.  3
 Komisja zakończy pracę z dniem uzyskania akceptacji, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 5.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 § 1 ust. 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 10 lutego 2022 r. (Dz.Urz.MZ.2022.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2022 r.
3 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 10 lutego 2022 r. (Dz.Urz.MZ.2022.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2022 r.