Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PAA.2019.11

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I i II stopnia oraz inspektora dozoru jądrowego do spraw zabezpieczeń

Na podstawie art. 65 ust. 5 w związku z art. 65 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia w składzie:
1) przewodniczący - Maciej Jurkowski;
2) zastępca przewodniczącego - Edward Raban;
3) członkowie:
a) Andrzej Głowacki,
b) Agnieszka Jaworska - Sobczak,
c) Janusz Henschke,
d) Michał Strzelecki.
§  2.  Powołuje się Komisję do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego II stopnia w składzie:
1) przewodniczący - Maciej Jurkowski;
2) zastępca przewodniczącego - Marcin Zagrajek;
3) członkowie:
a) Marcin Dąbrowski,
b) Andrzej Pawlak,
c) Andrzej Głowacki,
d) Andrzej Cholerzyński.
§  3.  Powołuje się Komisję do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego do spraw zabezpieczeń w składzie:
1) przewodniczący - Maciej Jurkowski;
2) zastępca przewodniczącego - Andrzej Głowacki;
3) członkowie:
a) Marek Jastrzębski,
b) Piotr Korzecki,
c) Andrzej Pawlak,
d) Edward Raban.
§  4.  Traci moc zarządzenie nr 6 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I i II stopnia (Dz. Urz. PAA. poz. 6 i 7, z 2017 r. poz. 7, z 2018 r. poz. 1 oraz z 2019 r. poz. 4).
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.