Powołanie komisji egzaminacyjnej właściwej dla uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PAA.2016.5

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 lutego 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej właściwej dla uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Na podstawie art. 12a ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się komisję egzaminacyjną właściwą dla uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący - Maciej Jurkowski;
2) 1
 członkowie:
a)
Wojciech Bulski,
b)
Grzegorz Krzysztoszek,
c) 2
 Kamila Greczyło,
d)
Andrzej Mikulski,
e)
Joanna Rostkowska,
f)
Michał Strzelecki,
g)
Katarzyna Szczygłów,
h)
Marcin Dąbrowski,
i)
Kamil Kamiński,
j)
ppłk Grzegorz Cieloch,
k)
ppłk Mariusz Szwyngel,
l)
kpt. SG Łukasz Kukiełczyński,
m)
bryg. Rafał Jankowski.
§  3. 
Traci moc zarządzenie nr 4 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej właściwej dla uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. Urz. PAA poz. 4).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 5 z dnia 10 maja 2019 r. (Dz.Urz.PAA.2019.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 2019 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 7 z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz.Urz.PAA.2020.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2020 r.

2 § 2 pkt 2 lit. c zmieniona przez § 1 zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2021 r. (Dz.Urz.PAA.2021.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2021 r.