Powołanie Komisji Egzaminacyjnej Sądu Apelacyjnego w Krakowie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów sądowych w dniach 1, 3 oraz 20-24 września 2010 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2010.7.93

Akt indywidualny
Wersja od: 17 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Sądu Apelacyjnego w Krakowie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów sądowych w dniach 1, 3 oraz 20-24 września 2010 r.

Na podstawie art. 140 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.1) oraz § 25 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej (Dz. U. Nr 154, poz. 1283 i z 2006 r. Nr 60, poz. 428) w zw. z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 1572), zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Sądu Apelacyjnego w Krakowie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów sądowych.
2.
W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
1)
Przewodniczący Komisji:

Andrzej Struzik- Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie,

2)
Sekretarz Komisji:

Beata Barylak-Pietrzkowska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,

3)
Członkowie:
a)
Jan Kremer - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, egzaminator z prawa cywilnego materialnego oraz rodzinnego i opiekuńczego,
b)
Andrzej Szewczyk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, egzaminator z postępowania cywilnego oraz postępowania administracyjnego z elementami prawa egzekucyjnego,
c)
Krystian Serzysko - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, egzaminator z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
d)
Józef Wąsik - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, egzaminator z prawa gospodarczego,
e)
Bogusław Sędkowski - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, egzaminator z prawa karnego materialnego,
f)
Andrzej Ryński - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, egzaminator z prawa karnego procesowego i wykonawczego,
g)
Lucyna Rajchel - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, egzaminator z prawa o ustroju sądów powszechnych i innych organów ochrony prawnej, prawa konstytucyjnego oraz prawa europejskiego,
4)
Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości:

Tomasz Wirzman - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 230, poz. 1698 i Nr 204, poz. 1482, z 2008 r. Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 204, poz. 1482, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777.