Dziennik resortowy

B.I.LP.2008.2.13

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lutego 2008 r.

DECYZJA Nr 2
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej podstawowego kursu dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej

GS-1401-1-3/08

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu GLP Lasy Państwowe oraz na podstawie § 9, ust. 1 zarządzenia nr 45 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych (GO-021-230/99), ustalam, co następuje.

§  1. Powołuję komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisją, celem przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej w składzie:

1. Tadeusz Pasternak, główny inspektor Straży Leśnej DGLP - przewodniczący

2. Janusz Poleszuk, inspektor Straży Leśnej RDLP Radom - członek

3. Lech Mikołajczyk, inspektor Straży Leśnej RDLP Łódź - członek.

§  2. Do zadań komisji należy przeprowadzenie egzaminu kandydatów do pracy w Straży Leśnej po odbytym centralnym kursie podstawowym, zorganizowanym od 26 stycznia do 16 lutego 2008 r. przez dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie.
§  3. Egzamin obejmuje problematykę wynikającą z programu kursu.
§  4. Komisja ze swej pracy sporządzi protokół, który przedstawi dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych w terminie 10 dni.
§  5. Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: OR-13-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł służących grupowaniu aktów normalizacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy do grupy aktów normalizacji wewnętrznej, ujętej pod pozycją 16, lit. f, zd. 11 wykazu.
§  6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.