Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.92

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie w składzie:
1)
Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Hubert Zaremba - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b)
Katarzyna Szwed-Kawka - radca prawny;
2)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a)
Edyta Dzielińska-Wolińska - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
b)
Bogdan Benczak - radca prawny;
3)
Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Maciej Kowalski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
b)
Artur Czechowski - radca prawny;
4)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a)
Maria Sławik - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie,
b)
Barbara Bołtryk-Czechowska - radca prawny;
5)
Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Anna Rachocka - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b)
Paweł Kokieć - radca prawny;
6)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Anna Janas - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,
b)
Wojciech Jabłoński - radca prawny;
7)
Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Roman Wiatrowski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b)
Katarzyna Niewińska-Wierchowiec - radca prawny;
8)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Janusz Zubrzycki - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b)
Małgorzata Poświata - radca prawny.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Macieja Kowalskiego.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Katarzynę Szwed-Kawkę.
§  4.
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.