Powołanie Komisji Egzaminacyjnej Nr 7 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.214

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 7 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i 1a oraz art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 i 1673) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 7 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Arkadiusz Despot-Mładanowicz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b) 1
 Michał Marcysiak - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
c)
Agnieszka Kaczmarczyk-Gauzin - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
2)
przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej:
a)
Marcin Komar - adwokat,
b)
Kamil Kordiał - adwokat;
3)
prof. dr hab. Genowefa Grabowska - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie;
4)
Łukasz Osiński - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Arkadiusza Despot-Mładanowicza.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Agnieszkę Kaczmarczyk-Gauzin.
§  4. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 25 września 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.224) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 września 2020 r.