Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2012.90

Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Warszawie w składzie:
1)
Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Ewa Gregajtys - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b)
Paweł Pleśniak - radca prawny;
2)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a)
Krzysztof Chmielewski - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b)
Władysław Karasiński - radca prawny;
3)
Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Maciej Kowalski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
b)
Paweł Świrski - radca prawny;
4)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a)
Jolanta Pyźlak - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
b)
Dominik Gerbszt - radca prawny;
5)
Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Marzena Miąskiewicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
b)
Tomasz Iwańczuk - radca prawny;
6)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Małgorzata Rybicka-Pakuła - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b)
Małgorzata Gostomska - radca prawny;
7)
Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Lidia Ciechomska-Florek - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b)
Michał Sękowski - radca prawny;
8)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Izabella Janson - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b)
Helena Pudło - radca prawny.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Macieja Kowalskiego.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Michała Sękowskiego.
§  4.
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.