Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2018.263

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 4 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1a oraz art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 4 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) dr Maciej Mitera - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
b) Marek Motuk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
c) Magdalena Sajur-Kordula - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
2) przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a) dr Tomasz Niedziński - radca prawny,
b) dr Rafał Stankiewicz - radca prawny;
3) prof. dr hab. Piotr Girdwoyń - Uniwersytet Warszawski;
4) Elżbieta Grześkiewicz - prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Magdalenę Sajur-Kordulę.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Marka Motuka.
§  4.  Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.