Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2022 r. z siedzibą w Warszawie. - OpenLEX

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2022 r. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2022.94

Akt indywidualny
Wersja od: 17 marca 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2022 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 78 ust. 4 i ust. 1 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 i poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2022 r. z siedzibą w Warszawie w składzie:
1)
egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Anna Iwaszko - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Magdalena Czernicka-Baszuk - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
2)
egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Maciej Kowalski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Michał Fertak - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
3)
egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Jolanta Pyźlak - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Damian Szczepański - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
4)
egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
dr. hab. Sławomir Presnarowicz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Karolina Wojciechowska - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
§  2. 
Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Naczelną Radę Adwokacką.
§  3. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Macieja Kowalskiego.
§  4. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Magdalenę Czernicką-Baszuk.
§  5. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.