Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.59

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Marek Stempniak - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach,
b) Agnieszka Kiebała - radca prawny;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Dariusz Mazur - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,
b) Kazimierz Skoczeń - radca prawny;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Paweł Rygiel - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
b) Elżbieta Polańska - radca prawny;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Katarzyna Serafin-Tabor - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,
b) Małgorzata Szczepańska-Chwała - radca prawny;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Marta Kowalska - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
b) Tomasz Stępniowski - radca prawny;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Jacek Hanszke - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
b) Małgorzata Malaga - radca prawny;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Anna Szkodzińska - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b) Jarosław Wrona - radca prawny;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Maria Zawadzka - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie,
b) Grażyna Kuca - radca prawny.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Pawła Rygla.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Agnieszkę Kiebałę.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.