Powołanie Komisji Egzaminacyjnej Nr 3 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.163

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 3 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1a oraz art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 3 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Marek Motuk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
b)
Joanna Pąsik - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
c)
Hanna Wnękowska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie w stanie spoczynku;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a)
Łukasz Leja - radca prawny,
b)
dr Agnieszka Sołtys - radca prawny;
3)
dr hab. Andrzej Sakowicz - Uniwersytet w Białymstoku;
4)
Elżbieta Grześkiewicz - prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Hannę Wnękowską.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Marka Motuka.
§  4. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.