Dz.Urz.MS.2018.220

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 3 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1 a oraz art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 3 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) dr Stefan Babiarz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b) dr Dariusz Drajewicz - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
c) Hanna Wnękowska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie w stanie spoczynku;
2) przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a) Adam Król - radca prawny,
b) dr Mariusz Maciejewski - radca prawny;
3) dr hab. Szymon Pawelec - Uniwersytet Warszawski;
4) Mariusz Piłat - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Hannę Wnękowską.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dra Stefana Babiarza.
§  4.  Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.