Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.167

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 71b § 1 i § 2 i art. 71f § 4 w zw. z art. 74 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 3 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) Dariusz Dąbrowski - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Paweł Iwaniuk - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
c) Mariusz Łodko - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
d) Joanna Przanowska-Tomaszek - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
2) przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej:
a) Dariusz Sałajczyk - notariusz,
b) Tamara Żurakowska - notariusz;
3) dr hab. Mirosław Sadowski - Uniwersytet Wrocławski.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Mariusza Łodko.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Pawła Iwaniuka.
§  4. 
1.  Komisję, o której mowa w § 1, powołuje się do przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2019 r.
2.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izby Notarialnej w Warszawie i w Lublinie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.