Dz.Urz.MS.2019.12

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą w Katowicach

Na podstawie art. 78 ust. 4 i ust. 1 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą w Katowicach w składzie:
1) egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Adam Kanafek- przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Henryk Stabla - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
2) egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Karolina Turek - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Krzysztof Stec - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
3) egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Lidia Dudek - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Rafał Stęchły - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
4) egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) dr hab. Artur Żurawik - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Witold Pospiech - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
§  2.  Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Naczelną Radę Adwokacką.
§  3.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Adama Kanafka.
§  4.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Henryka Stablę.
§  5.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie i Opolu.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.