Powołanie Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2021.195

Akt indywidualny
Wersja od: 17 września 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a oraz art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Andrzej Daczyński - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
b)
Izabela Bąk-Marciniak- sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,
c) 1
 Katarzyna Sokólska - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a)
Grzegorz Lorych - radca prawny,
b)
Zbigniew Tur - radca prawny;
3)
prof. dr hab. Robert Zawłocki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
4)
Rafał Maćkowiak - prokurator Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Andrzeja Daczyńskiego.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Izabelę Bąk-Marciniak.
§  4. 
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 1 lit. c zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 17 września 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.223) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 września 2021 r.