Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.191

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1a oraz art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) Tomasz Kudła - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie;
b) Jacek Polański - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
c) Mieczysław Potejko - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie;
2) przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a) dr Jacek Kołacz - radca prawny,
b) Elżbieta Woźniak - radca prawny;
3) dr hab. Katarzyna Krzysztofek - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
4) Stanisław Pieczykolan - prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie w stanie spoczynku.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Mieczysława Potejko.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jacka Polańskiego.
§  4.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.