Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.185

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1a oraz art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) Izabela Bąk-Marciniak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,
b) Krzysztof Józefowicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
c) Katarzyna Wolff - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu;
2) przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a) dr Krystyna Babiak - radca prawny,
b) Marzena Brukwicka - radca prawny;
3) dr hab. Paweł Daniel - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Poznaniu;
4) Artur Domański - prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Krzysztofa Józefowicza.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Izabelę Bąk-Marciniak.
§  4.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.