Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2008.6.102

Akt indywidualny
Wersja od: 16 września 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Na podstawie art. 335 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. 1
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w następującym składzie:

- Ewa Kaniok - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

- Maria Szulc - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

- Ewa Malinowska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,

- Monika Konikowska-Wójcik - radca prawny,

- Urszula Kulisiewicz - radca prawny,

- dr hab. Stefan Sawicki - Uniwersytet Warszawski,

- Katarzyna Kwiatkowska - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.

§  2.
Wyznacza się przewodniczącym komisji sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Kaniok.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 126, poz. 1069, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 540 i Nr 99, poz. 664.

1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 września 2008 r. (Dz.Urz.MS.08.7.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2008 r.