Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.172

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 71b § 1 i § 2 i art. 71f § 4 w zw. z art. 74 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Tomasz Bebejewski - sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
b)
Katarzyna Sokólska - sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,
c) 1
 Wojciech Wieczorkowski - Sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
d)
Tomasz Żak - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej:
a)
Marek Jan Bocian - notariusz,
b)
Anna Sypniewska - notariusz;
3)
dr hab. Aneta Suchoń - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Tomasza Bebejewskiego.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Tomasza Żaka.
§  4. 
1. 
Komisję, o której mowa w § 1, powołuje się do przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2020 r.
2. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi i w Szczecinie.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 1 lit. c zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.197) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 sierpnia 2020 r.