Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.221

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 71b § 1 i § 2 i art. 71f § 4 w zw. z art. 74 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) Krzysztof Józefowicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
b) Arieta Lewandowska - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,
c) Tomasz Żak- sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,
d) Anna Mikołajczak - sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
2) przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej:
a) Waldemar Jeziorski - notariusz,
b) Anna Sypniewska - notariusz;
3) prof. dr hab. Adam Olejniczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Krzysztofa Józefowicza.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Tomasza Żaka.
§  4. 
1.  Komisję, o której mowa w § 1, powołuje się do przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2018 r.
2.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi i w Szczecinie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.