Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2018.216

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 71 b § 1 i § 2 i art. 71 f § 4 w zw. z art. 74 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) Aleksandra Kempczyńska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
b) Arkadiusz Mrowieć - sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu,
c) dr Ewa Stefańska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
d) Beata Waś - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
2) przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej:
a) Renata Greszta - notariusz,
b) Tamara Żurakowska - notariusz;
3) dr hab. Marcin Krajewski - Uniwersytet Warszawski.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Beatę Waś.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dr Ewę Stefańską.
§  4. 
1.  Komisję, o której mowa w § 1, powołuje się do przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2018 r.
2.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izby Notarialnej w Warszawie i w Lublinie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.