Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.256

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach

Na podstawie art. 75a ust. 1 i 1a i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach, w składzie:
1) Mirosław Ziaja - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach - przewodniczący;
2) Marek Charuza - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach - zastępca przewodniczącego;
3) Piotr Mirek - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach - członek;
4) Grzegorz Kopeć - adwokat - członek;
5) Henryk Stabla - adwokat - członek;
6) dr hab. Marek Zieliński - Uniwersytet Śląski w Katowicach - członek;
7) Mirosław Tracz - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.