Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.219

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i 1a i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza, się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) Barbara Trębska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - przewodniczący;
2) Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - zastępca przewodniczącego;
3) Jarosław Matras - sędzia Sądu Najwyższego - członek;
4) Anna Maria Borkowska - adwokat - członek;
5) Andrzej Lagut - adwokat - członek;
6) dr hab. Robert Jastrzębski - Uniwersytet Warszawski - członek;
7) Ryszard Rogatko - prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.