Dz.Urz.MS.2019.41

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 78 ust. 4 i ust. 1 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą we Wrocławiu w składzie:
1) egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Andrzej Molisak- przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) dr Tomasz Razowski - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
2) egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Dariusz Kłodnicki - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Natalia Roczniak-Łuszczewska - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
3) egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Dariusz Rutkowski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Jakub Gerus - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
4) egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Tomasz Świetlikowski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Leszek Rojek - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
§  2.  Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Naczelną Radę Adwokacką.
§  3.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Dariusza Kłodnickiego.
§  4.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dra Tomasza Razowskiego.
§  5.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowych Rad Adwokackich we Wrocławiu i Wałbrzychu.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.