Dz.Urz.MS.2019.21

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą w Gdańsku

Na podstawie art. 361 ust. 5 i ust. 2 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą w Gdańsku w składzie:
1) egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Andrzej Michałowicz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Anna Stempniewicz-Czarnecka - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
2) egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Magdalena Chrzanowska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Wojciech Grochowiecki - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
3) egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Krzysztof Solecki - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Teresa Buchholz - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
4) egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Jolanta Górska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Joanna Friedrich-Sarad - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  2.  Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Krajową Radę Radców Prawnych.
§  3.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Krzysztofa Soleckiego.
§  4.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Wojciecha Grochowieckiego.
§  5.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.