Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu. - OpenLEX

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.9

Akt indywidualny
Wersja od: 22 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 78 ust. 4 i ust. 1 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, 993 i 1778) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu w składzie:
1)
egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Zdzisław Pachowicz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Tomasz Razowski - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
2)
egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Barbara Józefowicz-Olczyk - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
3)
egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Iwona Biedroń - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Wojciech Osipacz - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
4)
egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Ryszard Pęk - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Elwira Świerczyńska - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Ryszarda Pęka.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dra Tomasza Razowskiego.
§  4.
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowych Rad Adwokackich we Wrocławiu i Wałbrzychu.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.