Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Olsztynie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.90

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Olsztynie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Olsztynie w składzie:
1) 1
Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Anna Górczyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie,
b)
Janusz Witkowski - radca prawny;
2)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a)
Jerzy Szczurewski - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku,
b)
dr Marcin Adamczyk - radca prawny;
3)
Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Mirosław Wieczorkiewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie,
b)
Lucyna Duraj -Górecka - radca prawny;
4)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a)
Janusz Wyszyński - sędzia Sądu Okręgowego w Łomży,
b)
Beata Urbańska - radca prawny;
5)
Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Małgorzato Kasztelan - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie,
b)
Piotr Marciniak - radca prawny;
6)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Tomasz Koszewski - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie,
b)
Zbigniew Godlewski - radca prawny;
7)
Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Alicja Jaszczak-Sikora - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie,
b)
Małgorzata Łubińska - radca prawny;
8) 2
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Andrzej Błesiński - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie,
b)
Elżbieta Ciesielska - radca prawny.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Małgorzatę Kasztelan.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Małgorzatę Łubińską.
§  4.
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 2013 r.
2 § 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 2013 r.