Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.57

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie w składzie:
1)
Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Paweł Anczykowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
b)
Marcin Żak - radca prawny;
2)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a)
Katarzyna Wysokińska-Walendziak - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,
b)
Waldemar Stodolak - radca prawny;
3)
Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Wojciech Kościołek - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
b)
Jolanta Budzowska - radca prawny;
4)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a)
Liliana Kaltenbek-Skarbek - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,
b)
Cecylia Zengel - radca prawny;
5)
Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
dr Paweł Czepiel - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,
b)
Benedykt Fiutowski - radca prawny;
6)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Mieczysław Potejko - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,
b)
Krzysztof Buczek - radca prawny;
7)
Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Bogusław Wolas - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie,
b)
Joanna Żurek-Krupka - radca prawny;
8)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Halina Jakubiec - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie,
b)
Waldemar Bieracki - radca prawny.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Wojciecha Kościołka.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jolantę Budzowską.
§  4.
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.