Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.109

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 18 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 18 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Ewa Gregajtys - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Stefan Saczkowski - radca prawny;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Jacek Łabuda - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Violetta Micorek - radca prawny;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Małgorzata Kluziak - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Piotr Włodawiec - radca prawny;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Joanna Staszewska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Konrad Gierula - radca prawny;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Maciej Kruszyński - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Tomasz Nawrot - radca prawny;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Karol Rospończyk - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
b) Zofia Kalińska - radca prawny;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Beata Sobocha - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b) Monika Krasnodębska - radca prawny;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Małgorzata Małaszewska-Litwiniec - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b) Adrian Dworzyński - radca prawny.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Małgorzatę Kluziak.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Piotra Włodawca.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.